Sø- og Handelsretten tager stilling til beskyttelse af software

Afgørelse af 21. august 2020

Sø- og Handelsretten har den 21. august 2020 truffet afgørelse i en sag angående beskyttelse af software som forretningshemmeligheder. Domstolen tog også stilling til, om softwaren nød ophavsretlig beskyttelse. Sagen vedrørte måleapparater, som havde til formål at angive koncentrationen af forskellige syrer og baser i væsker. Ved anvendelse af forskellige såkaldte opskrifter (algoritmer) i apparaternes software kunne måleapparaterne udregne væskers syre- og baseindhold.

Sø- og Handelsretten lagde til grund, at de såkaldte opskrifter (algoritmer) udgjorde beskyttede forretningshemmeligheder, som sagsøgte i strid med forretningshemmelighedsloven og markedsføringsloven havde overtrådt ved at fremstille og sælge lignende apparater. I sin begrundelse lagde retten vægt på, at oplysningerne bag opskrifterne ikke var almindeligt kendte eller tilgængelige, ligesom at der var iværksat rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse. Dog fastslog retten, at algoritmerne i softwaren bag apparaterne ikke var ophavsretligt beskyttede. Retten henviser i den forbindelse til det almindelige ophavsretlige princip, hvorefter man kun kan opnå ophavsretlig beskyttelse af værker (herunder software), som foreligger i en konkret skikkelse og ikke til idéer eller principper (såsom algoritmer), som ligger til grund for softwareprogrammet. 

Dommen kan læses her.

Foto: Taylor Vick / Unsplash

Shopping Basket