FÅ Overblik over
regeringens hjælpepakker

Regeringen præsenterede i uge 12 hjælpepakker, der skal hjælpe erhvervslivet igennem de udfordringer, som COVID-19 skaber. Hjælpepakkerne kan være uoverskuelige at navigere rundt i. Vi har derfor valgt at fremhæve nogle af hovedpunkterne fra hjælpepakkerne her.

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Denne pakke giver arbejdsgiveren en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Refusionen kan udbetales fra første fraværsdag. Det samme gælder for selvstændigt erhvervsdrivende.

Reglerne er midlertidige og gælder fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

Trepartsaftalen om lønkompensation

Denne aftale giver lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, der hjemsendes i stedet for at afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Kompensationen er målrettet virksomheder, der står til at afskedige minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere. Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. fastansat. For timelønnede udgør lønkompensationen 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. ansat. Der er ikke krav om fuldtidsansættelse. 

Denne kompensationsordning gælder fra og med 9. marts 2020 til 9. juni 2020. 

Kompensation til arrangører

Denne pakke giver arrangører af større arrangementer ret til kompensation, såfremt arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden fra den 6. marts 2020 til den 31. marts 2020, er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af COVID-19., Der kompenseres for eksempel for indtægter fra billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad, drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv. Forudsætningen for denne kompensation er, at den ikke resulterer i fortjeneste for arrangøren. 

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Udsatte virksomheder kan få kompensation for særlige faste udgifter – eksempelvis udgifter til uopsigelige kontrakter og husleje. Denne hjælpepakke gælder for virksomheder på tværs af brancher, og er målrettet virksomheder med fald i omsætningen på mere end 40 %. Kompensationen udgør 25-80 % af de faste udgifter. Kompensationen dækker i op til tre måneder. Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre end 40 %, skal kompensationen tilbagebetales. Virksomheder, der må lukke på baggrund af forbud, kan få kompensation for 100 % af deres faste udgifter. Det er dog et krav, at de faste udgifter udgør mere end 25.000 kr. i kompensationsperioden, og kompensationen kan maksimalt opnås for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Kompensationsordning for selvstændige

Denne pakke indebærer, at selvstændige kan få kompensation for væsentligt omsætningstab som følge af COVID-19. Kompensationen målrettes selvstændige med nedgang i omsætningen på mere end 30 %, og udgør 75 % af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned (46.000 kr. ved medarbejdende ægtefælle). Det er et krav for at modtage kompensation, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte, samt at virksomhedens omsætning tidligere har været over 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit. 

Det er muligt at læse mere om de forskellige hjælpepakker på virksomhedsguiden: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Hvis du har spørgsmål til indholdet af hjælpepakkerne, er vi hos Ples&Lindholm klar til at hjælpe dig. 

Shopping Basket