Østre Landsret afviser søgsmålskompetence i sager om påståede ophavsretskrænkelser af film

Afgørelse af 4. december 2020

Ved dom af 4. december 2020 har Østre Landsret truffet afgørelse om et selskabs søgsmålskompetence i sager om påståede krænkelser af ophavsrettigheder.

Genstanden for sagerne var en erklæring indgået mellem et selskab, som havde anlagt en række søgsmål for ulovlig fildeling, og et filmselskab, som ejede rettighederne til de pågældende film, der var blevet delt. I erklæringen fremgik det, at formålet med erklæringen var, at selskabet skulle tildeles rettigheder til at retsforfølge ulovlige fildelinger af film ejet af filmselskabet, og at rettighederne skulle overdrages i et omfang, der var nødvendigt for at opnå formålet med erklæringen.

Østre Landsret anførte, at det ikke fremgik specifikt af erklæringen eller andet grundlag hvilke rettigheder, der var blevet overdraget til selskabet. Derfor fandt retten det ikke godtgjort, at der var sket den fornødne rettighedsoverdragelse, hvorfor selskabet ikke havde den fornødne søgsmålskompetence til at føre sagerne for filmselskabet.

Læs mere om afgørelsen her.

Fotokreditering: Felix Mooneeram / Unsplash

Shopping Basket