Kræver udlejning af biler med radio samtykke fra rettighedshavere?

Forslag til afgørelse fremsat den 15. januar

En sag om hvorvidt udlejning af biler med radioer kræver betaling af vederlag til rettighedshavere huserer for øjeblikket i EU-domstolen. EU-domstolens generaladvokat er nu kommet med sin anbefaling.

Generaladvokaten anbefaler domstolen at fastslå, at udlejning af biler med radioer ikke kræver samtykke fra rettighedshaverne. 

Læs forslaget til afgørelsen her: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222261&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4209684

Shopping Basket