Kan sport beskyttes som kunstneriske værker efter ophavsretsloven?

Østre Landsret har i en kendelse af 1. juli 2020 taget stilling til spørgsmålet om den ophavsretlige beskyttelse af tv-produktioner af fodboldkampe. Den pågældende sag udsprang af en påstand om blokering af en hjemmeside, der gav adgang til links til live-fodboldkampe, som var produceret af den spanske fodboldliga La Liga.

For så vidt angår selve blokeringsspørgsmålet er afgørelsen på linje med tidligere blokeringssager. Vi har omtalt blokeringsspørgsmålet her.

Det særlige ved kendelsen er, at landsretten tager stilling til om fodboldkampe udgør kunstneriske værker, som kan beskyttes ophavsretligt.

Er fodboldkampe kunstneriske værker?
Ophavsretsloven beskytter kunstneriske og litterære værker. For at opnå værksbeskyttelse skal der være tale om en original genstand, som er skabt ved ophavsmandens frie og kreative valg. Derudover skal der være tale om en genstand, som kan identificeres tilstrækkeligt præcist og objektivt. Betingelserne fremgår af EU-Domstolens dom i Cofemel-sagen (C-683/17). Værksbegrebet er bredt og grænserne for, hvornår der kan være tale om et værk bliver løbende afprøvet. Det skete f.eks. ved EU-Domstolens dom i Lavola Hengelo-sagen (C-310/17), hvor domstolen afviste, at smagen af ost kunne beskyttes som et værk.

Hvorvidt sportspræstationer kan nyde ophavsretlig beskyttelse som et kunstnerisk værk kan have stor praktisk betydning for sportsudøvere, arrangører, distributører af sportsbegivenheder m.fl. Konsekvensen ved at tildele sportspræstationer ophavsretlig beskyttelse vil nemlig i yderste konsekvens kunne være, at præstationer som f.eks. en bestemt dribling, finte m.v. vil være beskyttet mod andres brug. Man kan nemt forestille sig hvilket kaos, det kunne indebære inden for visse sportsgrene.

Det, som kan tale for, at visse sportspræstationer bør nyde ophavsretlig beskyttelse er, hvis præstationen er blevet til ved sportsudøverens egne kreative valg. Et eksempel kunne være kunstskøjteløb, hvor der ligger en vis æstetik og kreativitet bag udformningen af koreografien. Bernerkonventionen beskytter således direkte koreografier som værker, jf. konventionens artikel 2, stk. 1 og 2. Sportspræstationer, hvor der indgår koreografier, vil derfor muligvis kunne beskyttes i visse tilfælde (afhængig af originaliteten).

Men hvor går grænsen? Når Ronaldo eller Messi laver deres signatur-driblinger er der formentlig gået mindst lige så mange timer i den kreative proces, som hos den, som har lavet koreografien til kunstskøjteløb.

Imod at tillægge visse sportspræstationer beskyttelse som et værk taler det aspekt, at mange sportspræstationer er uforudsigelige og begrænset af ydre faktorer. Det kan f.eks. være sportsgrenens spilleregler og det forhold, at der er en modstander, som kan påvirke udfaldet af præstationen.

Hvad siger retspraksis?
Ud fra en hensynsafvejning af ovennævnte forhold har domstolene tidligere fastslået, at sportsbegivenheder og sportspræstationer som udgangspunkt ikke nyder ophavsretlig beskyttelse. Begrundelsen har været, at sportsbegivenheder ikke kvalificerer sig til beskyttelsen, idet de ikke per definition er et kunstnerisk eller litterært værk, jf. EU-Domstolens dom i Premier League-sagerne (C-403/08 og C-429/08).

Dette er, ifølge EU-Domstolen, især tilfældet for fodboldkampe, da disse er begrænset af spillets regler, som derfor ikke levner plads til kreativ frihed i ophavsretlig forstand. Imidlertid bemærkede domstolen i Premier League-sagerne også, at sportsbegivenheder har en sådan unik og original karakter, som kan gøre, at de fortjener en beskyttelse, der kan sammenlignes med værksbeskyttelsen. Men domstolen afviser altså selve værksbeskyttelsen.

Amerikansk ret har tilsvarende afvist beskyttelse af sportsbegivenheder. Det er sket i dommen NBA v. Motorola, Inc., 105 F.3d 841 (2nd Cir. 1997), hvor det i afgørelsen blev anført, at ”Sports events are not “authored” in any common sense of the word. There is, of course, at least at the professional level, considerable preparation for a game. However, the preparation is as much an expression of hope or faith as a determination of what will actually happen. Unlike movies, plays, television programs, or operas, athletic events are competitive and have no underlying script. Preparation may even cause mistakes to succeed, like the broken play in football that gains yardage because the opposition could not expect it. Athletic events may also result in wholly unanticipated occurrences, the most notable recent event being in a championship baseball game in which interference with a fly ball caused an umpire to signal erroneously a home run.

De sager, som har været forelagt domstolene, har vedrørt fodbold- og basketballkampe. Domstolene har således ikke haft lejlighed til at prøve sager, hvor der indgår en på forhånd planlagt koreografi. Her vil man kunne argumentere for, at der vil være en værksbeskyttelse, jf. den tidligere omtale af kunstskøjteløb.

Selvom en sportsbegivenhed ikke i sig selv nyder beskyttelse som et ophavsretligt beskyttet værk, er sportsbegivenheder dog ikke uden nogen som helst form for beskyttelse. Enkeltdele af sportsbegivenheder, såsom logoer, slogans m.v. vil kunne være selvstændigt beskyttet. Derudover er selve tv-udsendelsen af en sportsbegivenhed beskyttet gennem signalretten i ophavsretslovens § 69. Beskyttelsen i signalretten retter sig dog alene mod selve det tekniske signal og ikke indholdet af sportsbegivenheden. Selve billedoptagelsen vil også være beskyttet efter ophavsretslovens § 67.

Landsretten nuancerer beskyttelsen af sportsbegivenheder i kendelsen fra 1. juli 2020. Her slår landsretten nemlig fast, at optagelser af sportsbegivenheder kan være ophavsretligt beskyttet som egentlige værker. I kendelsen anfører domstolen, at ”(…) der ved de optagelser La Liga Nacional de Fútbol Profesional lader foretage af kampene af egne medarbejdere eller samarbejdspartnere foretages sådanne frie og kreative valg og herved en sådan egen intellektuel frembringelse, at optagelserne er ophavsretligt beskyttet, jf. ophavsretsloven § 1, stk. 1”.

I sin begrundelse henviser landsretten til La Ligas manual for optagelser af fodboldkampe. Det fremgår af bevisførelsen, at manualen indeholder specifikke krav til grafik, opsætning, animation m.v. for optagelserne. Afgørelsen synes derfor også at være på linje med svensk retspraksis, hvor det anerkendes, at selve ”kompositionen” af optagelserne af en sportspræstation kan udgøre et ophavsretligt beskyttet værk, jf. Stockholms tingsrätts dom af 14. juni 2006.

Selvom det ifølge landsretten ikke er selve fodboldkampene som udgør et værk, så kommer man tæt på en sådan beskyttelse ved at give en værksbeskyttelse til selve optagelsen. Det bliver interessant om andre sportsbegivenheder og præstationer i fremtiden vil udfordre værksbegrebet.

Jakob Plesner Mathiasen & Helene May Kristensen

 

Foto: Eduoardo Busti / Unsplash

Shopping Basket