Højesteret tager stilling til
tortgodtgørelse i Umbrella-sagskomplekset

Dom afsagt 12. august 2020

I det omtalte Umbrella-sagskompleks, om deling af ulovlige videoer, har Højesteret for nyligt taget stilling til tortgodtgørelsens størrelse i én af sagerne. Sagen er endnu et led i det store sagskompleks, der vedrørte pornografiske videoer med to mindreårige. Videoerne var blevet delt i stort omfang og resulterede i sigtelser for deling af børneporno mod en lang række personer.

Sagen udspringer af en anke til Højesteret, for så vidt angår størrelsen på godtgørelsen til de to mindreårige. En idømt i sagen påstod, at de to mindreårige allerede havde modtaget tilstrækkelig godtgørelse fra tidligere sager, hvorfor den idømte påstod frifindelse for betaling af godtgørelse. I alt var der, for krænkelsen, tildelt mindst 260.000 kr. og 53.500 kr. til de to mindreårige.

Højesteret lagde til grund, at der ved udmåling af godtgørelse må tages hensyn til allerede tilkendte godtgørelser. Ligeledes konkluderede Højesteret, at den ene mindreårige allerede havde modtaget godtgørelse, som væsentligt overstiger det, på daværende tidspunkt, almindelige niveau for voldtægt. Ligeledes overstiger den, hvad der i særlige tilfælde tilkendes for grove seksuelle overgreb på børn over en årrække. Den anden mindreårige havde allerede fået en godtgørelse på det niveau, der normalt gives til voldtægtsofre.

På den baggrund fandt Højesteret, at de allerede tildelte godtgørelser havde en sådan størrelsesorden, at de mindreårige må anses for at være kompenseret for den samlede tort, som de har lidt ved videodelingerne og gav som resultat den idømte medhold i frifindelsen.

Med andre ord indebærer afgørelsen principielt, at det økonomiske ansvar kan blive lagt på de personer, som tidligst blev dømt for lovovertrædelserne, mens de senest idømte går fri for betaling af godtgørelse. Højesteret udelukker dog ikke, at der i andre sager kan være grundlag for yderligere godtgørelse eksempelvis på grund af meget omfattende delinger, ligesom der fortsat vil være mulighed for at blive idømt en straf.

Afgørelsen kan læses her.

 
Shopping Basket