Generaladvokatens forslag:
ophavsretlig beskyttelse af foldecykel

Forslag fremsagt den 6. februar.

EU-Domstolens generaladvokat har i en sag om ophavsretlig beskyttelse af foldecykler anbefalet domstolen at fastslå, at frembringelser af produkter til industriel anvendelse (fx en cykel) ikke kan opnå ophavsretlig beskyttelse, hvis udformningen alene er bestemt af dens tekniske funktion. Generaladvokaten gennemgår nogle omstændigheder, der kan spille en rolle, når en national domstol skal tage stilling til spørgsmålet. 

Forslaget til afgørelsen kan læses her: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223082&pageIndex?o&doclang=DA&mode=reg&dir==&occ=first&part=1&cid=5284487. 


Shopping Basket