EU-Domstolen fastslår
forskelsbehandling af sportsudøver

Dom afsagt den 18. december 

Ny dom fra EU-domstolen belyser medlemsstaternes mulighed for kun at yde støtte til sportsudøvere, som er statsborgere i det pågældende land. Sagen vedrørte en tjekkisk ishockeyspiller, som var blevet nægtet en sådan støtte i Slovakiet, til trods for at ishockeyspilleren havde repræsenteret (og vundet for) Tjekkoslovakiet ved bl.a. EM og VM i 70´erne. Nægtelsen heraf var en forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, hvilket stred mod EU-retten.

Dommen kan læses her: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6BB124892A451531C4024B958524D3C8?text=&docid=221721&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4441554

Shopping Basket