Kims Snack Chips nyder ikke
varemærkeretlig beskyttelse

Afgørelse afsagt den 27. april 2020. 

Sø- og Handelsretten har den 27. april stadfæstet en afgørelse afsagt af Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Sagen omhandlede varemærkeretlig beskyttelse af Kims Snack Chips’ rillede og firkantede form. 

Afgørelsen kommer på baggrund af, at Ankenævnet i 2018 afviste at give varemærkeretlig beskyttelse til chipsene, da chipsenes udformning anses for at udføre en teknisk funktion i forhold til produktets tekstur og sprødhed, samt at en sådan registrering ville formindske konkurrenternes adgang til at markedsføre varer med samme tekniske løsning. Det er dermed et udtryk for – i overensstemmelse med bl.a. EU-Domstolens Lego-dom – at udformninger af en vare, der alene inkorporerer en teknisk løsning, ikke kan registreres som varemærke. Problemstillingen er central inden for varemærkeretten og har været genstand for mange sager ved EU-domstolen, herunder for nylig i Gömböc-sagen.

Denne udvikling inden for varemærkeretten peger i samme retning som sager om ophavsretlig beskyttelse af brugskunst, hvor EU-Domstolen og Generaladvokaten i flere tilfælde har anført, at en vare ikke kan opnå ophavsretlig beskyttelse, hvis en udformning alene er bestemt af dens tekniske funktion (se blandt andet Cofemel og Brompton Bicycle.

Baggrunden for dette er blandt andet hensynet til andre aktører på markedet, da en sådan ophavsretlig eller varemærkeretlig beskyttelse af en teknisk funktion ville kunne føre til en unødig hæmning af vækst og udvikling. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse kan læses here.

Shopping Basket