Dom fra EU-Domstolen vedrørende onlineplatforme

Dom afsagt den 3. oktober 2019

Ny Facebook-dom: I en ny dom har EU-domstolen i sag C-18/18 fastslået, at onlineplatforme er forpligtet til at fjerne indhold offentliggjort på platformen af dennes brugere, når indholdet er identisk eller sammenligneligt med indhold, der tidligere er blevet erklæret ulovligt. Denne forpligtelse gælder uden geografisk begrænsning og uanset forbuddet mod en generel overvågningspligt efter E-handelsdirektivets artikel 15.

I sagen havde de østrigske domstole pålagt Facebook at fjerne en ærekrænkende kommentar, som en bruger havde offentliggjort på Facebook. Spørgsmålet drejede sig om hvor langt Facebook skulle gå for at få fjernet det ulovlige indhold. 

EU-domstolen fastslår, at E-handelsdirektivet ikke er til hinder for, at Facebook kan beordres til at fjerne eller hindre adgangen til indhold, som er identisk eller sammenligning med indhold der tidligere er blevet erklæret ulovlig. Forpligtelsen gælder uden geografisk begrænsning.

Dommen er bl.a. vigtig fordi den synes at give udtryk for en overgang fra notice and take down-systemer til notice and stay down-systemer. Dette er meget væsentligt i praksis.

Dommen kan læses her: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218621&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1982365

Shopping Basket