Dom om sagsomkostninger i sager om piratkopiering

I april 2020 fandt Østre Landsret, at to engelske selskaber ikke havde kompetence til at påtale ophavsretskrænkelser på vegne af filmproducenter. Denne sag havde indflydelse på et meget stort antal sager, der på tidspunktet for afgørelsen verserede for landets byretter. Eksempelvis oplyste retten på Frederiksberg i februar 2020, at der på det tidspunkt var indbragt over 70 sager blot for denne ret. 

Landsretten har nu truffet afgørelse om størrelsen på sagsomkostningerne i nogle af disse sager, som efterfølgende er blev hævet eller som er blevet afvist af domstolene. Østre Landsret fandt, at sagsomkostningerne for en sag: 

• Hvor der var sket fuld forberedelse, men der ikke var afholdt hovedforhandling, var 13.500 kr.

• Hvor der var udvekslet et par processkrifter og hvor der ikke var afholdt forberedende retsmøde, var 8.000 kr.

• Der var behandlet efter småsagsprocessen og hvor der ikke forelå særlige omstændigheder, var 0 kr. (der skulle ikke betales omkostninger).

Domstolens referat kan findes her.

 

Foto: Denise Jans / Unsplash

Shopping Basket