DOM fra EU-domstolen:
Ophavsret til brugte e-bøger

Dom afsagt den 19. december

EU-domstolen har fastslået, at levering af “brugte” e-bøger ved download med henblik på tidsubegrænset anvendelse kræver ophavsmandens samtykke. 

Dommen kan læses her: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221807&pageIndex=0&doclang=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6622186 

Shopping Basket